เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มการเงิน09 1 394 23 ม.ค. 2015 เวลา 11:33am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบุคคล02 1 454 22 ม.ค. 2015 เวลา 11:51am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติประมาณราคา งบประมาณ ปี 2558 งบดำเนินงานค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ครั้งที่ 3 กลุ่มนโยบาย03 0 389 22 ม.ค. 2015 เวลา 10:28am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจำหน่ายเสื้อ (โทนสีม่วง) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กลุ่มอำนวยการ01 7 1017 23 ม.ค. 2015 เวลา 11:25am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความอนุเคราะห์ส่งเงินในการจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศลตามโครงการ "ให้ใจ" กลุ่มอำนวยการ01 1 240 27 ม.ค. 2015 เวลา 10:16am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ กลุ่มบุคคล02 5 575 23 ม.ค. 2015 เวลา 1:22pm
โดย วัดหลุมข้าว3085 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอให้ไปรับแบบพิมพ์ ปพ. กลุ่มส่งเสริม04 1 337 22 ม.ค. 2015 เวลา 8:53am
โดย พัดทะเล3141 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายงานสถานภาพ ด้านงบประมาณ ปี.2558 และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม กลุ่มนโยบาย03 6 1161 27 ม.ค. 2015 เวลา 10:20am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนวัดโพธินิมิตรและบ้านหนองหลักศิลา (ร.ร.ขนาดเล็ก) กลุ่มนโยบาย03 0 202 21 ม.ค. 2015 เวลา 3:47pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผอ.ร.ร.หนองนกเขียนสามัคคี,ม่วงแก้ววิทยาคาร และบ้านพนาหนองหิน กลุ่มนโยบาย03 1 229 22 ม.ค. 2015 เวลา 11:47am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง กลุ่มส่งเสริม04 5 572 13 ก.พ. 2015 เวลา 3:25pm
โดย สวนหมาก3117 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน ict07 2 801 21 ม.ค. 2015 เวลา 2:34pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ" ฟังเสวนาการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557" จากสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย กลุ่มบุคคล02 1 273 21 ม.ค. 2015 เวลา 1:42pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ" โครงการการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา" กลุ่มบุคคล02 2 364 22 ม.ค. 2015 เวลา 11:16am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนที่สุด**แจ้งจำหน่ายเหรียญ ร.๖ ค่ายลูกเสือเมืองยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มส่งเสริม04 5 543 23 ม.ค. 2015 เวลา 9:40am
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก**ถึงประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มพระยาตะแบก กลุ่มส่งเสริม04 0 242 21 ม.ค. 2015 เวลา 10:30am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2558 กลุ่มส่งเสริม04 1 330 21 ม.ค. 2015 เวลา 8:52am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริม04 1 366 20 ม.ค. 2015 เวลา 4:26pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณ เรื่อง แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน 30 มกราคม 2558 กลุ่มการเงิน09 3 482 26 ม.ค. 2015 เวลา 9:58am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรับนักเรียนโควตาจังหวัดเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย กลุ่มส่งเสริม04 1 439 21 ม.ค. 2015 เวลา 8:58am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 645 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .4063 วินาที.