เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มนโยบาย03 11 934 04 ก.พ. 2014 เวลา 1:26pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : xy00yprnho กลุ่มนโยบาย03 0 672 31 ม.ค. 2014 เวลา 10:35am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2556 30% กลุ่มนโยบาย03 10 1163 04 ก.พ. 2014 เวลา 1:40pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง โครงการฯ เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 7 748 04 ก.พ. 2014 เวลา 10:31am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งถอนเงินประกันสัญญา กลุ่มการเงิน09 3 678 03 ก.พ. 2014 เวลา 11:38am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งปรับปรุงเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ กลุ่มการเงิน09 5 645 05 ก.พ. 2014 เวลา 9:59am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี, สะแกราชวิทยาคม และบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม "การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับชาติ" กลุ่มบุคคล02 0 538 30 ม.ค. 2014 เวลา 8:06pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูสายผู้สอน กลุ่มบุคคล02 13 1283 05 ก.พ. 2014 เวลา 9:47am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (ทุกโรงเรียนในสังกัด) กลุ่มบุคคล02 0 2529 14 ม.ค. 2014 เวลา 11:57am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด/การรายจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ict07 6 976 03 ก.พ. 2014 เวลา 12:53pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ ,ธงชัยเหนือวิทยา ,บ้านแชะ , บ้านหนองแคทราย , บ้านดอนประชานุกูล,บ้านสุขไพบูลย์,บ้านโคกสะอาด,บ้านทรัพย์เจริญ,บ้านหนองเมา,บ้านเทพนิมิต ict07 2 548 07 พ.ย. 2012 เวลา 8:03pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนจระเข้เหิน(สังฆ์คุรุประชา),ครบุรีวิทยา,สระว่านพระยา,บ้านบุไผ่,สวนหมากสงเคราะห์,บ้านโกรกหว้า,บ้านวังน้ำเขียว,บ้านหนองโบสถ์,บ้านมาบตะโกเอน ict07 2 408 07 พ.ย. 2012 เวลา 8:00pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง,สามัคคีประชาสรรค์,บ้านโนนสมบูรณ์,ชุมชนจระเข้หิน,บ้านมาบตะโกเอน,บ้านหนองหินโคน,บ้านมาบกราด,บ้านพนาหนองหิน,วัดใหม่สำโรง,บ้านดอนแสนสุข ict07 3 424 07 พ.ย. 2012 เวลา 8:15pm
โดย โนนสาวเอ้3177 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการ 2 คน 2 ข้าง 1 คู่ ให้น้องหนูมีรองเท้าใส ict07 11 620 03 ก.พ. 2014 เวลา 10:35am
โดย จตุคาม3092 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดแต่งบทกลอนและประกวดวาดภาพระบายสี ict07 10 540 08 พ.ย. 2012 เวลา 12:19am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศ05 8 466 07 พ.ย. 2012 เวลา 5:49pm
โดย คลองใบพัด3173 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนเงินค่ารักษาฯ การศึกษาบุตร ประจำเดือน ตุลาคม 55 (งวดที่ 1) ict07 5 446 07 พ.ย. 2012 เวลา 5:50pm
โดย คลองใบพัด3173 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม ict07 3 318 08 พ.ย. 2012 เวลา 12:23am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ict07 12 966 07 พ.ย. 2012 เวลา 11:17pm
โดย ปางไม้3064 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ict07 5 663 07 พ.ย. 2012 เวลา 12:25pm
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 547 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.