เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ"โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ" กลุ่มบุคคล02 2 276 02 มี.ค. 2015 เวลา 4:53pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขข้อสอบกลาง ป.2 กลุ่มนิเทศ05 2 522 02 มี.ค. 2015 เวลา 4:43pm
โดย วังตะเคียน3140 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจข้อมูลความขาดแคลน/ต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียน และโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กลุ่มนโยบาย03 7 820 05 มี.ค. 2015 เวลา 1:28pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตรวจสอบข้าราชการมีตัวตน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 แก้ไข กลุ่มบุคคล02 3 1217 08 มี.ค. 2015 เวลา 2:35pm
โดย เขาพญาปราบ3100 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] มาตรการบริหารงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2558 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มนโยบาย03 3 497 03 มี.ค. 2015 เวลา 11:52am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบข้อสอบกลางและสอบ LAS กลุ่มนิเทศ05 3 849 02 มี.ค. 2015 เวลา 4:35pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจำงวด ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 ทุกรายการ กลุ่มการเงิน09 3 460 03 มี.ค. 2015 เวลา 11:49am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งให้ติดต่อขอรับหนังสือรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย และซอง กบข. ประจำปี 2557 กลุ่มการเงิน09 4 498 03 มี.ค. 2015 เวลา 11:36am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การกำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.๒๔๔๕ เพิ่มเป้นกรณีพิเศษ กลุ่มอำนวยการ01 1 588 02 มี.ค. 2015 เวลา 1:39pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กลุ่มอำนวยการ01 4 458 02 มี.ค. 2015 เวลา 1:40pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 4 835 02 มี.ค. 2015 เวลา 12:26pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน ลูกจ้าง ทุกโครงการ ประจำเดือน ก.พ. 58 กลุ่มการเงิน09 3 338 02 มี.ค. 2015 เวลา 1:42pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ระเบียบการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 3 450 02 มี.ค. 2015 เวลา 1:44pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา , บ้านคลองกุ่ม , บ้านหนองต้อ , บ้านคลองหินร่อง , บ้านสระว่านพระยา , บ้านบุมะค่า , บ้านหนองขนาก ,บ้านคลองทุเรียน, บ้านโคกสะอาด , บ้านคลองสะท้อน กลุ่มบุคคล02 0 498 27 ก.พ. 2015 เวลา 2:20pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย กลุ่มนิเทศ05 1 466 27 ก.พ. 2015 เวลา 1:18pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมเพิ่มความเข้มแข็งครูปฐมวัย กลุ่มนิเทศ05 6 802 02 มี.ค. 2015 เวลา 2:44pm
โดย วังตะเคียน3140 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย กลุ่มนิเทศ05 2 434 28 ก.พ. 2015 เวลา 8:50pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 0 305 27 ก.พ. 2015 เวลา 12:37pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 1 313 27 ก.พ. 2015 เวลา 2:29pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สลิปเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มการเงิน09 1 383 27 ก.พ. 2015 เวลา 2:33pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 658 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3906 วินาที.