เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขคำสั่ง กลุ่มบุคคล02 1 644 06 มิ.ย. 2014 เวลา 11:13am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มบุคคล02 2 324 06 มิ.ย. 2014 เวลา 9:32am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริม04 6 554 06 มิ.ย. 2014 เวลา 9:42am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานตัวตัวชี้วัดที่ 17 ตามแผนปฎิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มส่งเสริม04 4 493 17 มิ.ย. 2014 เวลา 5:25pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ กลุ่มบุคคล02 15 825 06 มิ.ย. 2014 เวลา 9:33am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ตารางอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู กลุ่มบุคคล02 7 586 06 มิ.ย. 2014 เวลา 9:34am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู กลุ่มบุคคล02 8 518 06 มิ.ย. 2014 เวลา 9:35am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานราชการโรงเรียนบ้านไทรงาม กลุ่มบุคคล02 1 586 06 มิ.ย. 2014 เวลา 9:35am
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 กลุ่มนิเทศ05 7 612 05 มิ.ย. 2014 เวลา 1:21pm
โดย หนองใหญ่พัฒนา3069 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดประตูสู่อาเซียน กลุ่มนิเทศ05 6 658 06 มิ.ย. 2014 เวลา 1:47pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่ออบรม 7-8 มิถุนายน กลุ่มบุคคล02 7 993 05 มิ.ย. 2014 เวลา 10:05am
โดย ท่าวังไทร3175 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่อผู้ส่งรายชื่อเข้าอบรม กลุ่มบุคคล02 3 704 05 มิ.ย. 2014 เวลา 9:04am
โดย สระประทีป3078 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-4 กลุ่มนิเทศ05 3 596 05 มิ.ย. 2014 เวลา 12:51pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องมากจากอุทกภัยซ้ำซาก สำหรับสถานศึกษา กลุ่มนโยบาย03 3 1451 05 มิ.ย. 2014 เวลา 12:52pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ05 0 435 04 มิ.ย. 2014 เวลา 4:01pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 0 433 04 มิ.ย. 2014 เวลา 3:55pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] *ด่วนที่สุด* การปฏิบัติตัวภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มอำนวยการ01 8 367 05 มิ.ย. 2014 เวลา 1:03pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] *ด่วนที่สุด* แนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลุ่มอำนวยการ01 5 366 05 มิ.ย. 2014 เวลา 1:04pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ05 3 934 05 มิ.ย. 2014 เวลา 1:06pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center Coordinator) กลุ่มนิเทศ05 0 286 04 มิ.ย. 2014 เวลา 3:23pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 548 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.