เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายประชาสัมพันธ์ (E-NEWS) สพป.นม.3” root 2 1141 04 เม.ย. 2014 เวลา 9:56pm
โดย เขาพญาปราบ3100 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 และ ร.ร.เอกชน(ปรับปรุง) กลุ่มนิเทศ05 5 1019 21 มี.ค. 2014 เวลา 11:43am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผลการสอบอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา2556 กลุ่มนิเทศ05 4 657 18 มี.ค. 2014 เวลา 9:53pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ กลุ่มนโยบาย03 11 686 20 มี.ค. 2014 เวลา 11:47am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนสมบุูรณ์) กลุ่มบุคคล02 0 461 17 มี.ค. 2014 เวลา 5:20pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก***ขอให้ไปติดต่อรับแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา(ปพ.) กลุ่มส่งเสริม04 3 532 20 มี.ค. 2014 เวลา 12:20pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลบันทึกการสอนของครู ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มบุคคล02 11 776 24 มี.ค. 2014 เวลา 9:35am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด ขอเชิญคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยฯ ประชุม กลุ่มส่งเสริม04 2 369 18 มี.ค. 2014 เวลา 12:33pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด ***ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(โปรแกรมScan Tool 3) กลุ่มส่งเสริม04 7 876 20 มี.ค. 2014 เวลา 10:05am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด***ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกกลุ่ม ขอความร่วมมือส่งบุคคลากรเข้าอบรมวิทยากรแกนนำการใช้โปรแกรมข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(โปรแกรมScan Tool 3) กลุ่มส่งเสริม04 1 477 17 มี.ค. 2014 เวลา 2:25pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มนโยบาย03 6 595 18 มี.ค. 2014 เวลา 12:41pm
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งกำหนดการอบรมปฏิบัติการเทคนิคการสอน ฯ กลุ่มนิเทศ05 3 654 18 มี.ค. 2014 เวลา 9:42am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประกาศรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกรณีปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 5 1966 22 มี.ค. 2014 เวลา 1:17pm
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน กลุ่มนิเทศ05 3 773 17 มี.ค. 2014 เวลา 10:59am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 57 กลุ่มส่งเสริม04 3 552 20 มี.ค. 2014 เวลา 12:26pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลสอบ O-NET กลุ่มนิเทศ05 6 2068 17 มี.ค. 2014 เวลา 2:47pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คะแนนสอบ LAS กลุ่มนิเทศ05 3 1485 17 มี.ค. 2014 เวลา 12:17pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เตรียมเลื่อน 1 เมย 57ปรับข้อมูลบางรายใหม่ กลุ่มบุคคล02 3 1360 17 มี.ค. 2014 เวลา 11:49am
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดซื้อสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชุดความรู้อาเซียน กลุ่มการเงิน09 0 403 14 มี.ค. 2014 เวลา 3:44pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สำหรับผู้ที่บรรจุแต่งตั้งหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบุคคล02 0 837 14 มี.ค. 2014 เวลา 2:56pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 530 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3398 วินาที.