เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง และ โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) กลุ่มนิเทศ05 0 261 29 ก.ค. 2014 เวลา 4:42pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินพื้นที่พิเศษ(พค.-มิ.ย.57) กลุ่มการเงิน09 1 395 30 ก.ค. 2014 เวลา 8:24am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6/57 กลุ่มบุคคล02 2 653 30 ก.ค. 2014 เวลา 4:06pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี บ้านเมืองปักสามัคคีและบ้านคลองยางฯ เพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริม04 1 398 29 ก.ค. 2014 เวลา 2:23pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การประชุมชี้แจงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ05 1 816 30 ก.ค. 2014 เวลา 9:16am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ให้ตรวจสอบการส่งคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนตาม ว 21 กลุ่มบุคคล02 1 938 29 ก.ค. 2014 เวลา 1:44pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของ สพป.นม.3 root 5 486 30 ก.ค. 2014 เวลา 10:14am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **แก้ไข**การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบุคคล02 2 903 28 ก.ค. 2014 เวลา 3:42pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนอาเซียน กลุ่มนิเทศ05 2 660 28 ก.ค. 2014 เวลา 2:49pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ05 0 409 28 ก.ค. 2014 เวลา 11:42am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ (เกษียณ) กลุ่มบุคคล02 0 484 28 ก.ค. 2014 เวลา 11:41am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นม.3 ครั้งที่ 4/2557 กลุ่มอำนวยการ01 8 767 30 ก.ค. 2014 เวลา 9:21am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 3 632 28 ก.ค. 2014 เวลา 3:53pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 2 527 28 ก.ค. 2014 เวลา 12:53pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า กลุ่มนโยบาย03 6 1095 29 ก.ค. 2014 เวลา 9:29am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุม กลุ่มอำนวยการ01 4 512 28 ก.ค. 2014 เวลา 10:49am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ " กลุ่มบุคคล02 1 443 28 ก.ค. 2014 เวลา 3:56pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ "สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์" กลุ่มบุคคล02 0 250 25 ก.ค. 2014 เวลา 2:44pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกกลุ่ม ประชุมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริม04 1 275 25 ก.ค. 2014 เวลา 3:12pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสมัพันธ์ "การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557" กลุ่มบุคคล02 0 210 25 ก.ค. 2014 เวลา 2:31pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 566 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.