เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการ กลุ่มบุคคล02 2 369 26 มิ.ย. 2015 เวลา 3:50pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] *** ด่วนที่สุด แจ้งรหัสกรอกข้อมูลผ่านระบบ E-MES กลุ่มนิเทศ05 3 1408 26 มิ.ย. 2015 เวลา 3:49pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมปฏิบัติการการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ เพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ05 2 563 26 มิ.ย. 2015 เวลา 3:45pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติดตามรายงานผลโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 0 499 26 มิ.ย. 2015 เวลา 12:49pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนมาก** การฝึกอาชีพระยะสั้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 3 985 26 มิ.ย. 2015 เวลา 4:45pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน! เร่งรัดการรายงานผลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนโยบาย03 4 668 26 มิ.ย. 2015 เวลา 4:01pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริม04 2 1508 26 มิ.ย. 2015 เวลา 3:41pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย กลุ่มนิเทศ05 1 489 26 มิ.ย. 2015 เวลา 5:23pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์(แก้ไข) กลุ่มการเงิน09 5 411 26 มิ.ย. 2015 เวลา 5:21pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน แจ้งการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS & EFA) กลุ่มนโยบาย03 6 715 26 มิ.ย. 2015 เวลา 5:09pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 15 โรง เรื่อง ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร ปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 3 517 26 มิ.ย. 2015 เวลา 5:03pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือรับดอกพุทธรักษาจำหน่ายเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มอำนวยการ01 6 327 26 มิ.ย. 2015 เวลา 5:01pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรคเมอร์ส กลุ่มส่งเสริม04 5 375 26 มิ.ย. 2015 เวลา 4:59pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริม04 5 648 26 มิ.ย. 2015 เวลา 4:50pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี "พระคุณที่สาม" (ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน) กลุ่มส่งเสริม04 3 254 26 มิ.ย. 2015 เวลา 3:46pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ กลุ่มอำนวยการ01 6 501 26 มิ.ย. 2015 เวลา 1:40pm
โดย สวนหมาก3117 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ กลุ่มอำนวยการ01 1 310 26 มิ.ย. 2015 เวลา 8:19am
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ถึง **โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี กลุ่มส่งเสริม04 0 180 25 มิ.ย. 2015 เวลา 3:15pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กลุ่มนิเทศ05 5 546 26 มิ.ย. 2015 เวลา 3:20pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการคูปองพัฒนาครู กลุ่มบุคคล02 3 1673 26 มิ.ย. 2015 เวลา 3:45pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 658 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3887 วินาที.