เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมการดำเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ(PISA) กลุ่มนิเทศ05 5 543 26 พ.ค. 2015 เวลา 10:52am
โดย หนองตะเข้3073 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (สามัคคีประชาสรรค์ เจียรวนนท์อุทิศ บ้านสมบัติเจริญ บ้านท่าเยี่ยม บ้านซับไทรทอง) กลุ่มบุคคล02 0 244 19 พ.ค. 2015 เวลา 10:18am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 269 19 พ.ค. 2015 เวลา 10:06am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง กลุ่มนิเทศ05 1 847 19 พ.ค. 2015 เวลา 8:22am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจผู้ประสงค์เรียนป.บัณฑิตวิชาชีพครู กลุ่มบุคคล02 3 642 25 พ.ค. 2015 เวลา 3:17pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งกรอกข้อมูลนักเรียนที่จบ ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2557 เข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริม04 2 1359 19 พ.ค. 2015 เวลา 7:54am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบสอบถามประเด็นการระดมความคิดเห็น กลุ่มนโยบาย03 2 442 18 พ.ค. 2015 เวลา 3:13pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขออนุเคราะห์จำหน่ายเหรียญ ร.๖ ค่ายลูกเสือเมืองยวน กลุ่มส่งเสริม04 1 159 19 พ.ค. 2015 เวลา 8:57am
โดย ท้าวสุรนารี3077 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริม04 1 307 18 พ.ค. 2015 เวลา 1:17pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรง กลุ่มนิเทศ05 0 597 18 พ.ค. 2015 เวลา 9:42am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนกเขียน เรื่องอนุมัติการขอใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 0 203 15 พ.ค. 2015 เวลา 4:25pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก แจ้งโรงเรียนในสังกัด 10 โรงเรียน บ้านลำนางแก้ว,บ้านหนองรัง,บ้านประชาสันต์,บ้านโคกใบบัว,บ้านหนองไผ่ใหญ่,บ้านหนองไม้สัก,บ้านหนองใหญ่พัฒนา,บ้านหนองใหญ่,บ้านบ่อลิง,บ้านดอน กลุ่มการเงิน09 0 366 15 พ.ค. 2015 เวลา 4:20pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน (ตกเบิก) ธุรการ,นักการ SP2 ประจำเดือน เม.ย. 58 กลุ่มการเงิน09 1 277 17 พ.ค. 2015 เวลา 12:32pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หนังสือแจ้งขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรเพื่อถือปฏิบัติ กลุ่มการเงิน09 2 512 15 พ.ค. 2015 เวลา 3:42pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งสถานะของข้าราชการที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ฯ (Undo) ณ 15 พฤษภาคม 2558 กลุ่มการเงิน09 0 409 15 พ.ค. 2015 เวลา 10:29am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุไผ่ กลุ่มนโยบาย03 0 150 14 พ.ค. 2015 เวลา 4:44pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วน**แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดประชุมทางไกล การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ของโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนิเทศ05 0 478 14 พ.ค. 2015 เวลา 4:31pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วน**ขอความร่วมมือประเมินผลการใช้งาน DLTV ผ่านระบบประเมิน DLTV EVAL กลุ่มนิเทศ05 1 561 14 พ.ค. 2015 เวลา 9:44pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง กลุ่มนโยบาย03 0 292 14 พ.ค. 2015 เวลา 4:29pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ร.ร.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 กลุ่มนโยบาย03 3 1668 19 พ.ค. 2015 เวลา 7:57am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 645 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3906 วินาที.