เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 128 กลุ่มนโยบาย03 3 252 16 ก.พ. 2015 เวลา 3:41pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มบุคคล02 0 482 16 ก.พ. 2015 เวลา 2:24pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติดีที่เป็นเลิศระดับโซนภูมิภาค กลุ่มนโยบาย03 0 176 16 ก.พ. 2015 เวลา 2:00pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติดีที่เป็นเลิศระดับภูมิภาค กลุ่มนโยบาย03 0 149 16 ก.พ. 2015 เวลา 1:57pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขคำสั่งประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 1 467 16 ก.พ. 2015 เวลา 3:29pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ และพิธีมอบโล่ และรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กลุ่มนโยบาย03 0 177 16 ก.พ. 2015 เวลา 1:46pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี 2558 เป็นค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการ และพิธีมอบโล่ และรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับภูมิภาค กลุ่มนโยบาย03 0 146 16 ก.พ. 2015 เวลา 1:43pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕8 เพื่อเป็นรางวัลสนับสนุนการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ๑๐ สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Top Ten) กลุ่มนโยบาย03 0 173 16 ก.พ. 2015 เวลา 1:38pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบาย03 2 581 16 ก.พ. 2015 เวลา 1:15pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 2 722 16 ก.พ. 2015 เวลา 2:38pm
โดย วังวารีวน3114 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก***ถึงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ และโรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง กลุ่มส่งเสริม04 0 160 16 ก.พ. 2015 เวลา 11:13am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 5 544 16 ก.พ. 2015 เวลา 1:25pm
โดย บ้านน้อย3102 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 1 369 16 ก.พ. 2015 เวลา 12:57pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.บ้านหนองสนวน) กลุ่มนโยบาย03 0 104 16 ก.พ. 2015 เวลา 10:41am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ร.ร.บ้านหนองสนวน) บ้านพักครู กลุ่มนโยบาย03 0 110 16 ก.พ. 2015 เวลา 10:36am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 0 345 13 ก.พ. 2015 เวลา 3:31pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มการเงิน09 2 443 13 ก.พ. 2015 เวลา 2:57pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต กลุ่มการเงิน09 3 324 13 ก.พ. 2015 เวลา 3:02pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) กลุ่มนิเทศ05 3 305 13 ก.พ. 2015 เวลา 2:16pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 กลุ่มนิเทศ05 3 214 13 ก.พ. 2015 เวลา 2:16pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 620 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3984 วินาที.