เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมการเตรียมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 3 743 20 ม.ค. 2015 เวลา 9:36am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศสมัครคัดเลือกข้าราชการครูแล ะบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 2 1628 20 ม.ค. 2015 เวลา 9:56am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัดทะเล เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 0 180 19 ม.ค. 2015 เวลา 2:45pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 213 19 ม.ค. 2015 เวลา 2:36pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายดาบ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 209 19 ม.ค. 2015 เวลา 2:32pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 156 19 ม.ค. 2015 เวลา 2:23pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 207 19 ม.ค. 2015 เวลา 2:19pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ กลุ่มบุคคล02 2 248 19 ม.ค. 2015 เวลา 2:54pm
โดย ด่านอุดม3182 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ กลุ่มส่งเสริม04 2 553 17 ก.พ. 2015 เวลา 3:39pm
โดย วังตะเคียน3140 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เร่งรัด แก้ไข/จัดทำ ประมาณราคาวัสดุ งบดำเนินงา น ค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา กลุ่มนโยบาย03 1 352 19 ม.ค. 2015 เวลา 11:32am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติประมาณราคา งบประมาณ ปี 2558 งบดำเนินงานค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบาย03 1 369 19 ม.ค. 2015 เวลา 1:27pm
โดย จตุคาม3092 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสวมใส่ผ้าไทย (ผ้าฝ้าย/ผ้าไหมโทนสีม่วง) เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กลุ่มอำนวยการ01 3 581 19 ม.ค. 2015 เวลา 2:17pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง สพฐ.ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงาน ปปช.เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ กลุ่มการเงิน09 1 303 19 ม.ค. 2015 เวลา 8:04am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งข้อมูล ป.3 กลุ่มนิเทศ05 1 612 19 ม.ค. 2015 เวลา 8:14am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินครั้งที่ 2 เพื่อคงสภาพความเป็นบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สำหรับโรงเรียนในโครงการ รุ่น 1/2554 กลุ่มนิเทศ05 0 271 15 ม.ค. 2015 เวลา 3:53pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งมติที่ประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) กลุ่มอำนวยการ01 2 227 19 ม.ค. 2015 เวลา 8:42am
โดย จตุคาม3092 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก**ขอให้ไปรับมอบเงินทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน กลุ่มส่งเสริม04 0 345 15 ม.ค. 2015 เวลา 2:47pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติประมาณราคา งบประมาณ ปี 2558 งบดำเนินงานค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา ครั้งที่ 1 กลุ่มนโยบาย03 0 401 15 ม.ค. 2015 เวลา 1:55pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติรายการครุภัณฑ์ งบลงทุน (โรงเรียนดีประจำตำบล) ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบาย03 0 265 15 ม.ค. 2015 เวลา 1:34pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ กลุ่มนิเทศ05 2 450 15 ม.ค. 2015 เวลา 1:56pm
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 611 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.