เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ กลุ่มบุคคล02 3 278 19 ส.ค. 2014 เวลา 11:32am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมุนษยชนแห่งชาติ กลุ่มบุคคล02 2 109 19 ส.ค. 2014 เวลา 11:34am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายงานผลการพิจารณคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเชิงประจั กษ์ระดับ สพท. กลุ่มนโยบาย03 0 251 18 ส.ค. 2014 เวลา 12:57pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เร่งรัดการจัดทำประมาณราคา ’งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร.ร.ดรศรีตำบล (55,660 บาท) กลุ่มนโยบาย03 1 235 18 ส.ค. 2014 เวลา 12:42pm
โดย หนองไม้สัก3163 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน เพื่อติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา กลุ่มนโยบาย03 0 323 18 ส.ค. 2014 เวลา 9:51am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 6 565 18 ส.ค. 2014 เวลา 5:46pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด!! ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูล ก.ค.ศ.16 กลุ่มบุคคล02 2 765 16 ส.ค. 2014 เวลา 2:24pm
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และประกอบการชี้แจง กลุ่มนโยบาย03 1 1074 18 ส.ค. 2014 เวลา 9:16am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านรษฎรพัฒนา) กลุ่มบุคคล02 0 258 15 ส.ค. 2014 เวลา 4:02pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการศึกษาดูงานโรงเรียนประสาทวิทยาคาร กลุ่มนิเทศ05 1 316 15 ส.ค. 2014 เวลา 3:41pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และประกอบการชี้แจง กลุ่มนิเทศ05 3 444 15 ส.ค. 2014 เวลา 4:06pm
โดย หนองไม้สัก3163 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศ05 2 271 15 ส.ค. 2014 เวลา 1:52pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสรรหา และการเลือกผู้แทนใน ก.ต.ป.น. ของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มอำนวยการ01 3 219 15 ส.ค. 2014 เวลา 2:53pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งข้อมูล นร.สอบ O-NET กลุ่มนิเทศ05 2 338 15 ส.ค. 2014 เวลา 1:17pm
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 กลุ่มนิเทศ05 1 184 15 ส.ค. 2014 เวลา 12:31pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ05 3 471 15 ส.ค. 2014 เวลา 3:48pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลสอบ LAS ปีการศึกษา 2556 กลุ่มนิเทศ05 6 711 15 ส.ค. 2014 เวลา 1:58pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.ค.ศ.๑๖) กลุ่มบุคคล02 4 634 15 ส.ค. 2014 เวลา 1:36pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกวดชวนน้องท่องพุทธวจนะ ปีที่ 2 กลุ่มนิเทศ05 1 136 14 ส.ค. 2014 เวลา 11:38pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 กลุ่มบุคคล02 0 83 14 ส.ค. 2014 เวลา 5:07pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 520 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3740 วินาที.