เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 3 423 18 ก.ค. 2014 เวลา 3:05pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินเดือนตกเบิกตาม ว.21 เข้าบัญชีข้าราชการในสังกัด กลุ่มการเงิน09 9 1111 22 ก.ค. 2014 เวลา 1:51pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] งบลงทุน ค่าที่ดินฯ(ร.ร.ดีศรีตำบล) กลุ่มนโยบาย03 2 182 18 ก.ค. 2014 เวลา 2:11pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน การแต่งกายของนักเรียนที่เข้าฝึกอาชีพระยะสั้น กลุ่มส่งเสริม04 2 170 18 ก.ค. 2014 เวลา 10:38am
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการเปิดประตูสู่อาเซียน กลุ่มนิเทศ05 3 322 18 ก.ค. 2014 เวลา 10:27am
โดย ศาลเจ้าพ่อ3167 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศ05 8 500 18 ก.ค. 2014 เวลา 3:07pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ชี้แจงการไม่เข้ารับอบรมลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น กลุ่มส่งเสริม04 5 411 18 ก.ค. 2014 เวลา 3:08pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผอ.รร.ป่าไม้อุทิศ 2 ผอ.รร.ชุมชนบ้านตะขบ กลุ่มบุคคล02 0 142 17 ก.ค. 2014 เวลา 4:53pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5.57 กลุ่มบุคคล02 3 458 18 ก.ค. 2014 เวลา 9:27am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนมาก** การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นโครงการสร้างอาชีพสู่อาเซียนในโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มส่งเสริม04 3 279 18 ก.ค. 2014 เวลา 8:28am
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ส่งสำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มส่งเสริม04 6 540 21 ก.ค. 2014 เวลา 9:52am
โดย คลองทุเรียน3165 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ กลุ่มนิเทศ05 1 156 17 ก.ค. 2014 เวลา 11:54am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 3 152 21 ก.ค. 2014 เวลา 9:55am
โดย คลองทุเรียน3165 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งข้อสอบ PISA วิทย์-คณิตฯ กลุ่มนิเทศ05 5 335 18 ก.ค. 2014 เวลา 9:28am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมสัมมนาครูวัดผล กลุ่มนิเทศ05 5 561 17 ก.ค. 2014 เวลา 6:07pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การขอกำหนดสำนักงานพื้นที่พิเศษ ปี2558 กลุ่มการเงิน09 7 411 17 ก.ค. 2014 เวลา 6:11pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมปฏิบัติการกลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน กลุ่มนิเทศ05 1 499 17 ก.ค. 2014 เวลา 7:53am
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] บัญชีสรุปรายงานการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2556 กลุ่มบุคคล02 1 282 16 ก.ค. 2014 เวลา 6:51pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการการอบรมครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย กลุ่มนิเทศ05 9 517 21 ก.ค. 2014 เวลา 10:07am
โดย คลองทุเรียน3165 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบาย03 7 449 21 ก.ค. 2014 เวลา 10:10am
โดย คลองทุเรียน3165 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 510 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3438 วินาที.