เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลการติดตามฯทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-mes กลุ่มนโยบาย03 1 431 10 ก.ย. 2014 เวลา 9:50pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน เพิ่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา กลุ่มนโยบาย03 0 217 10 ก.ย. 2014 เวลา 11:50am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การส่งมอบสื่อ "กล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" โรงเรียนโครงการรุ่นที่ 4 กลุ่มนิเทศ05 0 195 10 ก.ย. 2014 เวลา 11:00am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง,บ้านพนาหนองหิน,ป่าไม้อุทิศ 2,บ้านหนองสนวน กลุ่มนิเทศ05 1 109 10 ก.ย. 2014 เวลา 11:05am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาห้องเรียนคุณภาพ กลุ่มนิเทศ05 1 481 10 ก.ย. 2014 เวลา 11:13am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนในฝัน กลุ่มนิเทศ05 0 177 09 ก.ย. 2014 เวลา 4:17pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบ NT กลุ่มนิเทศ05 5 558 10 ก.ย. 2014 เวลา 12:40pm
โดย ไชยวาล3002 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู กลุ่มส่งเสริม04 3 187 10 ก.ย. 2014 เวลา 10:32am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การตอบตัวชี้วัด ๒.๑.๘ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย ๒ ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซี่ยน) กลุ่มนิเทศ05 10 476 11 ก.ย. 2014 เวลา 6:06am
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **แจ้งล่าสุด**การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบุคคล02 1 518 09 ก.ย. 2014 เวลา 11:32am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] นโยบายสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุ่มนโยบาย03 7 380 10 ก.ย. 2014 เวลา 10:19am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน (ตกเบิก) เดือน ส.ค. 57 จำนวน 3 ราย ตำแหน่งลูกจ้าง กลุ่มการเงิน09 0 309 09 ก.ย. 2014 เวลา 8:50am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 0 467 08 ก.ย. 2014 เวลา 4:14pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด*** ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนบูรณาการพัฒนางานและเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริม04 3 496 09 ก.ย. 2014 เวลา 9:47am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก...แจ้งการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ กลุ่มนิเทศ05 2 630 09 ก.ย. 2014 เวลา 11:49am
โดย คลองสาริกา3101 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งคุณลักษณะครุภัณฑ์ กลุ่มการเงิน09 3 514 09 ก.ย. 2014 เวลา 11:15am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมติดตั้งสื่อคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มนิเทศ05 3 702 09 ก.ย. 2014 เวลา 8:07am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์"จัดโครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ " กลุ่มบุคคล02 2 116 08 ก.ย. 2014 เวลา 3:44pm
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน!! แจ้งรายชื่อ ร.ร.ที่ต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 จำนวน 104 ร.ร.(ยังไม่เรียบร้อย) กลุ่มนโยบาย03 13 1145 14 ก.ย. 2014 เวลา 7:41pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 1 319 08 ก.ย. 2014 เวลา 1:31pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 527 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3428 วินาที.