เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง เลขประจำตัวสอบและห้องสอบนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศ05 0 149 16 ต.ค. 2014 เวลา 3:42pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนมาก***ถึงโรงเรียน ๕๑ โรง ตามรายชื่อที่แนบ กลุ่มส่งเสริม04 2 1059 24 ต.ค. 2014 เวลา 10:13am
โดย โปร่งสนวน3040 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนางานวิจัย กลุ่มนิเทศ05 0 290 15 ต.ค. 2014 เวลา 1:47pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การกรอกข้อมูลตามตัวชี้วัด กลุ่มนิเทศ05 2 740 15 ต.ค. 2014 เวลา 12:59pm
โดย เจียรวนนท์3172 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล 2.2.2 กลุ่มส่งเสริม04 2 504 15 ต.ค. 2014 เวลา 11:41am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแก้ไขข้อมูล นร.สอบ O-NET กลุ่มนิเทศ05 4 362 20 ต.ค. 2014 เวลา 4:06pm
โดย ห้วยน้ำเค็ม3187 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน***กรอกข้อมูลทางไกลผ่านดาวเทียม ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 กลุ่มนิเทศ05 4 556 16 ต.ค. 2014 เวลา 2:03pm
โดย คลองใบพัด3173 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านสระประทีป กลุ่มบุคคล02 0 157 14 ต.ค. 2014 เวลา 3:04pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรง กลุ่มนิเทศ05 1 510 14 ต.ค. 2014 เวลา 2:56pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กลุ่มการเงิน09 3 222 15 ต.ค. 2014 เวลา 11:02am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด กลุ่มอำนวยการ01 3 107 14 ต.ค. 2014 เวลา 11:34am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ทุนยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2558 root 3 129 14 ต.ค. 2014 เวลา 11:36am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ถึง**โรงเรียน ทุกโรง ในเขตอำเภอครบุรี กลุ่มส่งเสริม04 1 366 14 ต.ค. 2014 เวลา 9:51am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ถึง**โรงเรียน ทุกโรง ในเขตอำเภอครบุรี กลุ่มส่งเสริม04 2 178 14 ต.ค. 2014 เวลา 11:40am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดทำประมาณราคาปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนโยบาย03 3 558 14 ต.ค. 2014 เวลา 11:06am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน**โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน กลุ่มนิเทศ05 2 574 14 ต.ค. 2014 เวลา 11:46am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ กลุ่มนิเทศ05 2 296 13 ต.ค. 2014 เวลา 3:26pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)แบบออนไลน์ กลุ่มนิเทศ05 4 384 14 ต.ค. 2014 เวลา 11:52am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 5 819 12 ต.ค. 2014 เวลา 10:09am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กลุ่มการเงิน09 4 444 10 ต.ค. 2014 เวลา 1:49pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 536 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.