เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการแข่งขันประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริม04 0 149 26 มิ.ย. 2015 เวลา 5:32pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนิเทศ05 2 431 29 มิ.ย. 2015 เวลา 8:13am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผลการพิจารณารายยงานงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ กลุ่มการเงิน09 1 294 26 มิ.ย. 2015 เวลา 3:38pm
โดย บ้านดอน3098 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ร.ร.บ้านคลองใบพัด) กลุ่มนโยบาย03 0 66 26 มิ.ย. 2015 เวลา 3:05pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 (ร.ร.บ้านหนองหลักศิลา) กลุ่มนโยบาย03 0 76 26 มิ.ย. 2015 เวลา 2:53pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับลูกจ้างส่วนราชการ กลุ่มบุคคล02 2 250 26 มิ.ย. 2015 เวลา 3:50pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] *** ด่วนที่สุด แจ้งรหัสกรอกข้อมูลผ่านระบบ E-MES กลุ่มนิเทศ05 3 614 26 มิ.ย. 2015 เวลา 3:49pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมปฏิบัติการการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ เพิ่มเติม กลุ่มนิเทศ05 2 304 26 มิ.ย. 2015 เวลา 3:45pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ติดตามรายงานผลโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 0 293 26 มิ.ย. 2015 เวลา 12:49pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน! เร่งรัดการรายงานผลการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและประปา) ปีงบประมาณ 2558 กลุ่มนโยบาย03 4 299 26 มิ.ย. 2015 เวลา 4:01pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันกรีฑานักเรียน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2558 กลุ่มส่งเสริม04 2 309 26 มิ.ย. 2015 เวลา 3:41pm
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย กลุ่มนิเทศ05 1 367 26 มิ.ย. 2015 เวลา 5:23pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์(แก้ไข) กลุ่มการเงิน09 5 266 26 มิ.ย. 2015 เวลา 5:21pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน แจ้งการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (EMIS & EFA) กลุ่มนโยบาย03 6 508 26 มิ.ย. 2015 เวลา 5:09pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 15 โรง เรื่อง ติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร ปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 3 320 26 มิ.ย. 2015 เวลา 5:03pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือรับดอกพุทธรักษาจำหน่ายเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 กลุ่มอำนวยการ01 6 146 26 มิ.ย. 2015 เวลา 5:01pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรคเมอร์ส กลุ่มส่งเสริม04 5 235 26 มิ.ย. 2015 เวลา 4:59pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ปฏิทินการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริม04 5 457 26 มิ.ย. 2015 เวลา 4:50pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์รูปแบบวาไรตี้เชิงสารคดี "พระคุณที่สาม" (ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน) กลุ่มส่งเสริม04 3 139 26 มิ.ย. 2015 เวลา 3:46pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ กลุ่มอำนวยการ01 6 360 26 มิ.ย. 2015 เวลา 1:40pm
โดย สวนหมาก3117 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 611 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.