เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กลุ่มนิเทศ05 0 212 08 ก.พ. 2016 เวลา 10:29am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค/โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค กลุ่มนิเทศ05 1 214 08 ก.พ. 2016 เวลา 10:48am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศ05 2 371 08 ก.พ. 2016 เวลา 11:45am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสันต์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 0 75 08 ก.พ. 2016 เวลา 9:59am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงสร้างข้อสอบกลางและแนวดำเนินการ กลุ่มนิเทศ05 2 659 08 ก.พ. 2016 เวลา 11:37am
โดย ทุ่งแขวน3023 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) กลุ่มบุคคล02 0 140 08 ก.พ. 2016 เวลา 9:32am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านแชะ ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทั่วไปจัดการเรียนร่วม กลุ่มบุคคล02 0 100 08 ก.พ. 2016 เวลา 9:21am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านบุตะโก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กลุ่มบุคคล02 0 187 08 ก.พ. 2016 เวลา 9:14am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ กลุ่มบุคคล02 0 255 08 ก.พ. 2016 เวลา 8:52am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบข้อสอบกลาง กลุ่มนิเทศ05 4 894 08 ก.พ. 2016 เวลา 8:59am
โดย ทุ่งแขวน3023 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านหนองหินประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา กลุ่มบุคคล02 0 445 05 ก.พ. 2016 เวลา 3:41pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องด่วนที่สุด แจ้งการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศ05 1 439 08 ก.พ. 2016 เวลา 9:08am
โดย ม่วงแก้ว3091 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูล นร.ป.3สอบ NT กลุ่มนิเทศ05 3 653 05 ก.พ. 2016 เวลา 12:36pm
โดย ทุ่งแขวน3023 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ****ด่วนที่สุด*****โครงการจักรยานพระราชทาน (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริม04 2 576 05 ก.พ. 2016 เวลา 8:59am
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล กลุ่มการเงิน09 1 381 04 ก.พ. 2016 เวลา 4:09pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***แจ้งโรงเรียน เรื่อง การประเมินการอ่านการเขียน กลุ่มนิเทศ05 1 662 04 ก.พ. 2016 เวลา 4:07pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ประกาศผลการสอบนักการภารโรง+ครูขั้นวิกฤต กลุ่มบุคคล02 0 221 04 ก.พ. 2016 เวลา 1:57pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานสภาฯ กลุ่มส่งเสริม04 1 322 04 ก.พ. 2016 เวลา 3:23pm
โดย นารากอรพิมพ์3048 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน***รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ กลุ่มนิเทศ05 1 502 04 ก.พ. 2016 เวลา 12:44pm
โดย วัดหงษ์3127 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย เรื่อง การดำเนินการเลือกสรรนักการภารโรงแทนตำแหน่งที่ว่าง (โครงการคืนครูให้นักเรียน) กลุ่มบุคคล02 0 147 03 ก.พ. 2016 เวลา 3:20pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 676 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .4063 วินาที.