เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริม04 0 115 06 เม.ย. 2015 เวลา 3:05pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย กลุ่มส่งเสริม04 0 79 06 เม.ย. 2015 เวลา 2:56pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลลูกเสือ สภานักเรียน ตามตัวชี้วัด ARS กลุ่มส่งเสริม04 1 360 07 เม.ย. 2015 เวลา 12:00pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุม กลุ่มบุคคล02 1 567 04 เม.ย. 2015 เวลา 5:19pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินฯ ผู้บริหาร กลุ่มบุคคล02 1 347 04 เม.ย. 2015 เวลา 5:27pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มนิเทศ05 1 505 04 เม.ย. 2015 เวลา 5:44pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วน* แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มนิเทศ05 2 688 06 เม.ย. 2015 เวลา 11:50am
โดย หนองแฟบ3148 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด แจ้ง ร.ร.ส่งข้อมูลยืนยันตัวตนนักเรียนรายบุคคล ซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน ภายในวันที่ 10 เมษายน 58 กลุ่มนโยบาย03 1 658 03 เม.ย. 2015 เวลา 11:50am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือในการบริจาคโลหิต กลุ่มอำนวยการ01 1 140 03 เม.ย. 2015 เวลา 11:54am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง สพฐ.ขอจัดส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐให้ประชาชนตรวจดู กลุ่มการเงิน09 0 187 02 เม.ย. 2015 เวลา 4:45pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ กลุ่มนิเทศ05 3 193 02 เม.ย. 2015 เวลา 9:39pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา เรื่องการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 กลุ่มบุคคล02 1 269 02 เม.ย. 2015 เวลา 9:41pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **แก้ไข**การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ4/58 กลุ่มบุคคล02 0 382 02 เม.ย. 2015 เวลา 11:56am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดทำแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มนโยบาย03 2 348 02 เม.ย. 2015 เวลา 8:18pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีไว้รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ปี 2558 กลุ่มบุคคล02 0 540 01 เม.ย. 2015 เวลา 4:28pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 0 374 01 เม.ย. 2015 เวลา 3:19pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 0 120 01 เม.ย. 2015 เวลา 3:10pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนประจำปี 2558 กลุ่มการเงิน09 0 299 01 เม.ย. 2015 เวลา 2:56pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การศึกษาความต้องการอัตรากำลังครูผู้สอนและแนวทางการผลิตครู กลุ่มบุคคล02 2 507 02 เม.ย. 2015 เวลา 7:48pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ของศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มอำนวยการ01 1 105 01 เม.ย. 2015 เวลา 2:02pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 589 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.