เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 127 29 ก.ค. 2015 เวลา 1:54pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประทีป เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 112 29 ก.ค. 2015 เวลา 1:47pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) กลุ่มส่งเสริม04 1 227 30 ก.ค. 2015 เวลา 5:24pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 1 120 30 ก.ค. 2015 เวลา 4:08pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มการเงิน09 1 324 29 ก.ค. 2015 เวลา 12:10pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน กลุ่มส่งเสริม04 0 71 29 ก.ค. 2015 เวลา 10:21am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงิน ค่าตอบแทนลูกจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 58 กลุ่มการเงิน09 2 183 29 ก.ค. 2015 เวลา 11:34am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานผลการติดตามการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มอำนวยการ01 6 495 04 ส.ค. 2015 เวลา 8:41am
โดย กลุ่มอำนวยการ01 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ01 2 193 29 ก.ค. 2015 เวลา 10:24am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ปี ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริม04 2 229 29 ก.ค. 2015 เวลา 11:47am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การนิเทศ ติดตามสถานศึกษาทั่วไปที่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริม04 2 220 29 ก.ค. 2015 เวลา 11:39am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ***ด่วนที่สุด เรื่อง การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้น ป1.- ป.6 (ครั้งที่ 2/2558) กลุ่มนิเทศ05 8 864 29 ก.ค. 2015 เวลา 12:44pm
โดย ทรัพย์เจริญ3039 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มส่งเสริม04 4 171 29 ก.ค. 2015 เวลา 8:43am
โดย ขี้เหล็ก3144 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14 กลุ่มส่งเสริม04 2 134 28 ก.ค. 2015 เวลา 1:25pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) กลุ่มนโยบาย03 0 370 28 ก.ค. 2015 เวลา 11:55am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ กลุ่มนิเทศ05 2 170 28 ก.ค. 2015 เวลา 2:11pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเลื่อนวันส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริม04 2 75 28 ก.ค. 2015 เวลา 3:20pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ05 2 505 30 ก.ค. 2015 เวลา 4:24pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา กลุ่มนิเทศ05 2 158 28 ก.ค. 2015 เวลา 1:15pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 กลุ่มนิเทศ05 1 78 28 ก.ค. 2015 เวลา 12:44pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 622 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .6523 วินาที.