เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 0 46 24 มี.ค. 2015 เวลา 10:09am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 0 50 24 มี.ค. 2015 เวลา 9:58am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 0 50 24 มี.ค. 2015 เวลา 9:42am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้ผุ้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กลุ่มอำนวยการ01 2 342 24 มี.ค. 2015 เวลา 10:11pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกราด กลุ่มบุคคล02 0 53 23 มี.ค. 2015 เวลา 3:29pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการรับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กลุ่มอำนวยการ01 0 71 23 มี.ค. 2015 เวลา 3:25pm
โดย กลุ่มอำนวยการ01 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งงานวันเกียรติยศ แห่งความสำเร็จ สพป.นม.3 กลุ่มนิเทศ05 0 282 23 มี.ค. 2015 เวลา 2:29pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น กลุ่มบุคคล02 1 93 23 มี.ค. 2015 เวลา 3:25pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบุคคล02 0 245 23 มี.ค. 2015 เวลา 1:55pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สำโรง,บ้านหนองรัง,บ้านคลองสะท้อน,บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก เชิญประชุมจัดทำแผนอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน กลุ่มส่งเสริม04 0 59 23 มี.ค. 2015 เวลา 12:40pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ค่าย English Summer Camp 2005(อ.เสิงสาง) กลุ่มนิเทศ05 0 149 23 มี.ค. 2015 เวลา 11:30am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การแจ้งสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน กลุ่มอำนวยการ01 1 131 23 มี.ค. 2015 เวลา 10:34am
โดย ชุณหะวัณ3135 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 2558 (รุ่นที่ 1/2554 และรุ่นที่ 4/2557) กลุ่มนิเทศ05 0 198 20 มี.ค. 2015 เวลา 2:06pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การกรอกข้อมูลผลสอบ O-NET ชั้น ป.6 (ปรับปรุง) กลุ่มนิเทศ05 4 684 23 มี.ค. 2015 เวลา 12:35pm
โดย สุขไพบูลย์3071 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ลูกจ้าง โครงการครูวิทย์ - คณิต เรื่อง ค่าตอบแทนประจำเดือน มีนาคม 2558 กลุ่มการเงิน09 1 202 20 มี.ค. 2015 เวลา 12:53pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจ้ดจ้างของหน่วยงานรัฐ กลุ่มการเงิน09 0 184 20 มี.ค. 2015 เวลา 10:48am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.๑) ครั้งที่ 3 กลุ่มการเงิน09 0 163 20 มี.ค. 2015 เวลา 10:44am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง แนวทางในการกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติของพื้นผิวลู่-ลาน สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ กลุ่มการเงิน09 1 101 20 มี.ค. 2015 เวลา 1:17pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การจัดทำรายละเอียดประกอบถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม กลุ่มการเงิน09 1 120 20 มี.ค. 2015 เวลา 1:14pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.๑) ครั้งที่ 2 กลุ่มการเงิน09 0 127 20 มี.ค. 2015 เวลา 10:24am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 585 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.