เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนยูอีซี่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กลุ่มนิเทศ05 1 82 28 พ.ค. 2015 เวลา 11:50am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ05 2 205 28 พ.ค. 2015 เวลา 1:11pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณ ปี 2558 ประชุมเพื่อกรอกแบบขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กลุ่มการเงิน09 1 137 28 พ.ค. 2015 เวลา 11:51am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การออกปฏิบัติงานพระธรรมทูต ประจำปี 2558 กลุ่มนิเทศ05 2 265 28 พ.ค. 2015 เวลา 1:33pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประทีป,หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา เรื่อง โครงการสัมมนาเครือข่ายครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียน กลุ่มนิเทศ05 0 57 28 พ.ค. 2015 เวลา 10:11am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนช่วงเปิดเทอม กลุ่มส่งเสริม04 1 124 28 พ.ค. 2015 เวลา 10:26am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สลิปเงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2558 กลุ่มการเงิน09 1 130 28 พ.ค. 2015 เวลา 9:35am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง กลุ่มนิเทศ05 3 486 27 พ.ค. 2015 เวลา 3:45pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายงานข้อมูลเพื่อขอรับกา รสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๕๘ เป็นค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการควบรวม รวม หรือยุบเลิก กลุ่มนิเทศ05 1 172 27 พ.ค. 2015 เวลา 3:08pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประเมินความรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มนิเทศ05 5 484 27 พ.ค. 2015 เวลา 2:45pm
โดย สุขไพบูลย์3071 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศเตือนภัยไข้เลือดออก กลุ่มส่งเสริม04 3 176 27 พ.ค. 2015 เวลา 12:18pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปีพ.ศ.2558 กลุ่มการเงิน09 5 2426 27 พ.ค. 2015 เวลา 2:27pm
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด /การจัดการเรียนธรรมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศ05 4 358 27 พ.ค. 2015 เวลา 11:32am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบุคคล02 1 464 26 พ.ค. 2015 เวลา 3:46pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มส่งเสริม04 1 67 26 พ.ค. 2015 เวลา 2:42pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงิน (ตกเบิก) เดือน เม.ย. 58 ของ นางสาวสาลินี ปกป้อง กลุ่มการเงิน09 0 139 26 พ.ค. 2015 เวลา 2:18pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและเบิกเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2558 กลุ่มการเงิน09 3 274 27 พ.ค. 2015 เวลา 11:15am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 (เงินกันเหลื่อมปี) ร.ร.ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร กลุ่มนโยบาย03 0 64 26 พ.ค. 2015 เวลา 1:53pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุญาตใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารฝึกงาน ร.ร.บ้านหนองนกเขียน กลุ่มนโยบาย03 0 42 26 พ.ค. 2015 เวลา 1:47pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) กลุ่มการเงิน09 1 243 27 พ.ค. 2015 เวลา 11:28am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 599 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3740 วินาที.