เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มอำนวยการ01 6 425 21 พ.ย. 2014 เวลา 8:36am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%) กลุ่มการเงิน09 7 472 20 พ.ย. 2014 เวลา 2:31pm
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 0 333 19 พ.ย. 2014 เวลา 5:32pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 0 246 19 พ.ย. 2014 เวลา 5:31pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 2 337 20 พ.ย. 2014 เวลา 2:28pm
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 0 306 19 พ.ย. 2014 เวลา 5:28pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี บ้านโนนสมบูรณ์ และโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม กลุ่มบุคคล02 0 110 19 พ.ย. 2014 เวลา 3:08pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 11/57 กลุ่มบุคคล02 2 440 19 พ.ย. 2014 เวลา 3:43pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 กลุ่มส่งเสริม04 5 193 19 พ.ย. 2014 เวลา 3:32pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ กลุ่มบุคคล02 0 146 19 พ.ย. 2014 เวลา 1:43pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน กลุ่มบุคคล02 0 135 19 พ.ย. 2014 เวลา 1:39pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 กลุ่มนิเทศ05 5 258 19 พ.ย. 2014 เวลา 3:22pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ในโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มนิเทศ05 4 303 19 พ.ย. 2014 เวลา 3:18pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเกลี่ยอัตราอัตรากำลังพนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ในสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 6 715 19 พ.ย. 2014 เวลา 3:06pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบุคคล02 7 462 19 พ.ย. 2014 เวลา 2:39pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมอบรม การสอนภาษาไทยให้อ่านคล่องเขียนคล่อง และการสอนการอ่านกับกระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ (Reading Literacy and PISA) กลุ่มนิเทศ05 3 328 19 พ.ย. 2014 เวลา 1:49pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558 กลุ่มนิเทศ05 3 147 19 พ.ย. 2014 เวลา 1:52pm
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 กลุ่มนิเทศ05 6 187 19 พ.ย. 2014 เวลา 2:21pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดระดับคุณภาพ O-Net ปีการศึกษา 2556 กลุ่มนิเทศ05 1 570 19 พ.ย. 2014 เวลา 10:07am
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบติดตามและแบบรายงานผลสอบ Pre O-Net กลุ่มนิเทศ05 7 514 19 พ.ย. 2014 เวลา 4:44pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 545 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3594 วินาที.