เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แบบฟอร์มหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล กลุ่มการเงิน09 2 124 17 เม.ย. 2014 เวลา 11:49am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรับเอกสารเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม กลุ่มการเงิน09 1 547 12 เม.ย. 2014 เวลา 11:16am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โอนค่ารักษาฯ การศึกษาบุตร มี.ค 57 (งวดที่ 2) กลุ่มการเงิน09 1 253 12 เม.ย. 2014 เวลา 11:19am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชะ กลุ่มบุคคล02 0 115 11 เม.ย. 2014 เวลา 2:49pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทน ประจำเดือน มี.ค. 57 (ลูกจ้าง) กลุ่มการเงิน09 3 207 12 เม.ย. 2014 เวลา 11:22am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้า-ประปา (ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 12 กลุ่ม) กลุ่มนโยบาย03 1 207 16 เม.ย. 2014 เวลา 10:20am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การของบประมาณรายการค่าติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ปีงบประมาณ 2557 กลุ่มนโยบาย03 3 341 11 เม.ย. 2014 เวลา 12:01pm
โดย ไผ่สีสุก3112 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผลสอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มนิเทศ05 6 903 11 เม.ย. 2014 เวลา 10:07am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ กลุ่มอำนวยการ01 4 204 11 เม.ย. 2014 เวลา 10:39am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง,โรงเรียนบ้านคลองทราย กลุ่มนิเทศ05 0 126 10 เม.ย. 2014 เวลา 12:57pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์ทางการวิจัย สถิติ การวัดและประเมนผลทางสัมคมศาสตร์ " กลุ่มบุคคล02 2 126 10 เม.ย. 2014 เวลา 3:31pm
โดย ไผ่สีสุก3112 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร กลุ่มการเงิน09 0 87 10 เม.ย. 2014 เวลา 10:42am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ "โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ "กำจัดการจัดงานสัมมนาวิชาการ กลุ่มบุคคล02 2 164 10 เม.ย. 2014 เวลา 5:26pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์"โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ระยะที่ 2 " กลุ่มบุคคล02 2 150 10 เม.ย. 2014 เวลา 5:27pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง การจัดซื้อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดความรู้อาเซียน กลุ่มนิเทศ05 3 232 10 เม.ย. 2014 เวลา 8:43pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กลุ่มส่งเสริม04 3 154 10 เม.ย. 2014 เวลา 9:49am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2557) กลุ่มบุคคล02 4 445 10 เม.ย. 2014 เวลา 10:58am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายชื่อที่ต้องขึ้นทะเบียน ประกันสังคมใหม่ (ลูกจ้าง) กลุ่มการเงิน09 4 228 14 เม.ย. 2014 เวลา 10:11am
โดย สันติสุข3068 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน 2557 กลุ่มบุคคล02 9 2050 17 เม.ย. 2014 เวลา 7:26pm
โดย วัดมกุฎ3089 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 (อย่างเป็นทางการ) กลุ่มบุคคล02 1 259 09 เม.ย. 2014 เวลา 11:08am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 484 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3281 วินาที.