เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 3 346 28 ก.ค. 2014 เวลา 3:53pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 2 283 28 ก.ค. 2014 เวลา 12:53pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า กลุ่มนโยบาย03 6 715 29 ก.ค. 2014 เวลา 9:29am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งลูกจ้างประจำเข้าร่วมประชุม กลุ่มอำนวยการ01 4 347 28 ก.ค. 2014 เวลา 10:49am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ " กลุ่มบุคคล02 1 278 28 ก.ค. 2014 เวลา 3:56pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ "สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์" กลุ่มบุคคล02 0 131 25 ก.ค. 2014 เวลา 2:44pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกกลุ่ม ประชุมการดำเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริม04 1 156 25 ก.ค. 2014 เวลา 3:12pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสมัพันธ์ "การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557" กลุ่มบุคคล02 0 95 25 ก.ค. 2014 เวลา 2:31pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ กลุ่มส่งเสริม04 1 104 25 ก.ค. 2014 เวลา 2:56pm
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานท่ีในการอบรมพัฒนาทักษะภาษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ี ฯ กลุ่มนิเทศ05 1 313 25 ก.ค. 2014 เวลา 2:14pm
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] จัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศ05 1 229 25 ก.ค. 2014 เวลา 2:44pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สถานที่รับเสื้องานมหกรรมวิชาการเปิดประตูสู่อาเซียน อ.ปักธงชัย และวังน้ำเขียว กลุ่มนิเทศ05 0 246 25 ก.ค. 2014 เวลา 10:57am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] งาน สพฐ รวมพลัง คืนความสุขให้คนไทย กลุ่มอำนวยการ01 2 287 25 ก.ค. 2014 เวลา 12:55pm
โดย โคกสำราญ3106 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แผ่นซีดีเพลงปลุกใจ กลุ่มอำนวยการ01 3 263 25 ก.ค. 2014 เวลา 2:48pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.รร., รอง ผอ.รร.) กลุ่มบุคคล02 1 528 25 ก.ค. 2014 เวลา 11:53am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนฃุมชนจระเข้หิน, บ้านโกรกสำโรง, บ้านหนองโสน และบ้านโคกสะอาด กลุ่มนโยบาย03 0 94 25 ก.ค. 2014 เวลา 10:01am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน แจ้งโรงเรียนรับเสื้อที่ระลึกงานมหกรรมวิชาการเปิดประต ูสู่อาเซียน (รอบที่ 1) กลุ่มนิเทศ05 1 371 25 ก.ค. 2014 เวลา 8:44am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ) กลุ่มบุคคล02 0 218 24 ก.ค. 2014 เวลา 4:09pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งธุรการทุกโรงเรียน ให้แจ้งรายชื่อลูกจ้างที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มาขอรับบัตรประกันสังคม (ลูกจ้างและพนักงานราชการ) ที่สำนักงานเขต 3 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มการเงิน09 2 268 25 ก.ค. 2014 เวลา 9:26am
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งเพิ่มเติม การอบรมเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการสำหรับครูปฐมวัยศูนย์เด็กปฐ มวัยต้นแบบ/เครือข่าย (8 โรงเรียน) กลุ่มนิเทศ05 3 227 25 ก.ค. 2014 เวลา 3:42pm
โดย โนนเหลื่อม3181 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 513 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3428 วินาที.