เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เรื่อง เรียกคืนเงิน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลุ่มการเงิน09 0 390 08 ก.พ. 2016 เวลา 3:36pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน /โรงเรียนท้าวสุรนารี 2521 /โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข /โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน /โรงเรียนบ้านสันติสุข /โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ กลุ่มบุคคล02 1 179 08 ก.พ. 2016 เวลา 4:20pm
โดย ทุ่งแขวน3023 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] พัฒนาระบบประชุมทางไกลแบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ กลุ่มอำนวยการ01 2 304 08 ก.พ. 2016 เวลา 11:44am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน งบดำเนินงาน (โรงเรียนขนาดเล็ก) กลุ่มนโยบาย03 0 268 08 ก.พ. 2016 เวลา 10:57am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ กลุ่มนิเทศ05 0 148 08 ก.พ. 2016 เวลา 10:35am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กลุ่มนิเทศ05 0 190 08 ก.พ. 2016 เวลา 10:29am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค/โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค กลุ่มนิเทศ05 1 188 08 ก.พ. 2016 เวลา 10:48am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มนิเทศ05 2 303 08 ก.พ. 2016 เวลา 11:45am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสันต์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 0 63 08 ก.พ. 2016 เวลา 9:59am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงสร้างข้อสอบกลางและแนวดำเนินการ กลุ่มนิเทศ05 2 552 08 ก.พ. 2016 เวลา 11:37am
โดย ทุ่งแขวน3023 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (หน่วยพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) กลุ่มบุคคล02 0 120 08 ก.พ. 2016 เวลา 9:32am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านแชะ ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการทั่วไปจัดการเรียนร่วม กลุ่มบุคคล02 0 79 08 ก.พ. 2016 เวลา 9:21am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านบุตะโก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ กลุ่มบุคคล02 0 141 08 ก.พ. 2016 เวลา 9:14am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ กลุ่มบุคคล02 0 224 08 ก.พ. 2016 เวลา 8:52am
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การสอบข้อสอบกลาง กลุ่มนิเทศ05 4 799 08 ก.พ. 2016 เวลา 8:59am
โดย ทุ่งแขวน3023 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โรงเรียนบ้านหนองหินประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา กลุ่มบุคคล02 0 392 05 ก.พ. 2016 เวลา 3:41pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องด่วนที่สุด แจ้งการอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศ05 1 424 08 ก.พ. 2016 เวลา 9:08am
โดย ม่วงแก้ว3091 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด ตรวจสอบข้อมูล นร.ป.3สอบ NT กลุ่มนิเทศ05 3 632 05 ก.พ. 2016 เวลา 12:36pm
โดย ทุ่งแขวน3023 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ****ด่วนที่สุด*****โครงการจักรยานพระราชทาน (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริม04 2 566 05 ก.พ. 2016 เวลา 8:59am
โดย จอมทองวิทยา3020 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล กลุ่มการเงิน09 1 366 04 ก.พ. 2016 เวลา 4:09pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 675 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .4063 วินาที.