เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ครั้งที่ ๓ ict07 1 280 24 เม.ย. 2015 เวลา 4:30pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนา กลุ่มบุคคล02 1 235 24 เม.ย. 2015 เวลา 4:32pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีคุวามรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล กลุ่มบุคคล02 1 148 23 เม.ย. 2015 เวลา 1:52pm
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แนวทางการใช้จ่ายเพื่อสนับสนุน ร.ร.ขนาดเล็กที่ผ่านการคัดเลือกเป็นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2557 กลุ่มนโยบาย03 0 101 23 เม.ย. 2015 เวลา 12:14pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ict07 3 271 24 เม.ย. 2015 เวลา 5:55pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัด (เพิ่มเติม) ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว 507 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 กลุ่มการเงิน09 2 403 23 เม.ย. 2015 เวลา 10:49am
โดย ราษฎร์พัฒนา3061 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มนโยบาย03 4 662 24 เม.ย. 2015 เวลา 9:57am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา กลุ่มบุคคล02 0 282 22 เม.ย. 2015 เวลา 1:53pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ๑ ปีการศึกษา รุ่นที่ ๓๐ กลุ่มส่งเสริม04 1 65 23 เม.ย. 2015 เวลา 11:24am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การแต่งกาย กลุ่มส่งเสริม04 2 99 23 เม.ย. 2015 เวลา 11:30am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มอำนวยการ01 3 469 24 เม.ย. 2015 เวลา 5:49pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง กลุ่มนิเทศ05 0 69 21 เม.ย. 2015 เวลา 3:46pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ กลุ่มนิเทศ05 4 275 24 เม.ย. 2015 เวลา 5:58pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม กลุ่มส่งเสริม04 3 309 25 เม.ย. 2015 เวลา 5:38pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ กลุ่มการเงิน09 3 201 23 เม.ย. 2015 เวลา 11:42am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กและประเภทเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กลุ่มส่งเสริม04 3 88 23 เม.ย. 2015 เวลา 11:49am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบุคคล02 2 461 24 เม.ย. 2015 เวลา 6:51pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งให้ลูกจ้าง ที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ มาขอรับบัตรประกันสังคม ที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กลุ่มการเงิน09 0 131 21 เม.ย. 2015 เวลา 10:01am
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๕ กลุ่มนิเทศ05 2 295 23 เม.ย. 2015 เวลา 12:10pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบสองภาษา (English Bilingual Education : EBE)สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 4 และผู้บริหาร โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มนิเทศ05 0 308 21 เม.ย. 2015 เวลา 9:29am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 591 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3750 วินาที.