เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมด้านสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์แบบอัตนัยและปรนัย กลุ่มนิเทศ05 2 280 24 ก.ค. 2014 เวลา 3:30pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] จัดสรร งบดำเนินงาน ร.ร.ขนาดเล็กครั้งที่2 กลุ่มนโยบาย03 2 258 24 ก.ค. 2014 เวลา 3:34pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] จัดสรรงบลงทุน (ร.ร.ดีศรีตำบล) กลุ่มนโยบาย03 2 196 23 ก.ค. 2014 เวลา 8:31pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 5 208 24 ก.ค. 2014 เวลา 3:36pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิชาการเปิดประตูสู่อาเซียน (คณะกรรมการ อ.อาชีพ) กลุ่มนิเทศ05 2 218 23 ก.ค. 2014 เวลา 5:55pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การประชุมชี้แจงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ05 6 361 24 ก.ค. 2014 เวลา 3:39pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมลูกจ้างประจำอำเภอครบุรี กลุ่มอำนวยการ01 4 156 24 ก.ค. 2014 เวลา 8:59am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคทราย ,โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว ,โรงเรียนอาจวิทยาคาร กลุ่มนิเทศ05 0 113 23 ก.ค. 2014 เวลา 11:17am
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การใช้ระบบ TEDET กลุ่มนิเทศ05 3 218 23 ก.ค. 2014 เวลา 8:00pm
โดย ธงชัยเหนือ3118 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ict07 6 267 24 ก.ค. 2014 เวลา 8:55am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การตรวจสอบการรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ ict07 4 120 24 ก.ค. 2014 เวลา 8:52am
โดย ตะกุดโนนระเวียง3015 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่อง การใช้ระบบ EOL เพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษขององค์กรพร้อมจัดการอบรมให้ถึงหน่วยงาน กลุ่มนิเทศ05 3 237 23 ก.ค. 2014 เวลา 6:17pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2557 กลุ่มนิเทศ05 5 443 23 ก.ค. 2014 เวลา 6:19pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้และชุดฝึกทักษะนักเรียน กลุ่มนโยบาย03 5 492 23 ก.ค. 2014 เวลา 6:25pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ กลุ่มบุคคล02 1 627 23 ก.ค. 2014 เวลา 1:24pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณ ค่าวัสดุ รายการโต๊ะ-เก้าอี้และชุดฝึกทักษะนักเรียน กลุ่มนโยบาย03 0 239 22 ก.ค. 2014 เวลา 3:36pm
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การอบรมเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการสำหรับครูปฐมวัยศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย (8 โรงเรียน) กลุ่มนิเทศ05 2 404 22 ก.ค. 2014 เวลา 1:47pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปี 57 กลุ่มส่งเสริม04 11 576 24 ก.ค. 2014 เวลา 10:11am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แก้ไขคำสั่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ เฉพาะราย กลุ่มบุคคล02 1 353 22 ก.ค. 2014 เวลา 12:16pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ผู้ขอใช้ระบบ TEDET กลุ่มนิเทศ05 4 343 22 ก.ค. 2014 เวลา 12:18pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 511 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3430 วินาที.