เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 0 266 29 ก.ย. 2014 เวลา 2:07pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มการเงิน09 1 235 29 ก.ย. 2014 เวลา 2:47pm
โดย บ้านใหญ่3006 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] กรอกวันลา และคะแนนประเมินเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มบุคคล02 6 498 29 ก.ย. 2014 เวลา 2:40pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริม04 0 423 26 ก.ย. 2014 เวลา 3:25pm
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี 8 เขต กลุ่มส่งเสริม04 0 324 26 ก.ย. 2014 เวลา 10:39am
โดย กลุ่มส่งเสริม04 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ (Application) สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) กลุ่มนิเทศ05 9 640 29 ก.ย. 2014 เวลา 5:18pm
โดย พัดทะเล3141 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลการดำเนินงานของ สพป.นครราชสีมา เขต 3 กลุ่มนโยบาย03 2 399 29 ก.ย. 2014 เวลา 1:20pm
โดย คลองยาง3019 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมขยายผลทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับครู กลุ่มนิเทศ05 2 338 26 ก.ย. 2014 เวลา 10:21am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" กลุ่มอำนวยการ01 2 113 25 ก.ย. 2014 เวลา 5:19pm
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา(18 ร.ร) กลุ่มนโยบาย03 3 457 25 ก.ย. 2014 เวลา 1:22pm
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 งบลงทุน สำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย กลุ่มนโยบาย03 1 251 25 ก.ย. 2014 เวลา 8:03pm
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มส่งเสริม04 4 313 26 ก.ย. 2014 เวลา 3:16pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลงานติดตามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES จำนวน 22 โรง กลุ่มนโยบาย03 3 459 25 ก.ย. 2014 เวลา 1:26pm
โดย โคกกระชาย3012 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เชิญประชุมงานวิจัยระดับเขตพื้นที่ฯ (คำสั่ง) กลุ่มนิเทศ05 2 470 25 ก.ย. 2014 เวลา 10:00am
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หนังสือเชิญประชุมการนำผลO-NETไปใช้ กลุ่มนิเทศ05 0 309 24 ก.ย. 2014 เวลา 6:22pm
โดย กลุ่มนิเทศ05 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วน เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 กลุ่มนิเทศ05 9 1567 25 ก.ย. 2014 เวลา 11:56am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กลุ่มการเงิน09 1 294 26 ก.ย. 2014 เวลา 11:20am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มนิเทศ05 9 724 25 ก.ย. 2014 เวลา 12:45pm
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] จัดสรรงบเงินอุดหนุน (ค่าไฟฟ้า) กลุ่มนโยบาย03 2 555 29 ก.ย. 2014 เวลา 10:18am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา กลุ่มนิเทศ05 1 103 24 ก.ย. 2014 เวลา 1:19pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 530 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .5625 วินาที.