เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วน** แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมทักษะชีวิตพิชิตปัญหาอย่างบูรณาการ กลุ่มส่งเสริม04 4 613 27 มิ.ย. 2014 เวลา 7:55pm
โดย ศาลเจ้าพ่อ3167 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วน** แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อเข้ารับการอบรมทักษะชีวิตพิชิตปัญหาอย่างบูรณาการ กลุ่มส่งเสริม04 1 387 27 มิ.ย. 2014 เวลา 3:04pm
โดย คลองเตย3145 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุด การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2557 กลุ่มส่งเสริม04 4 665 30 มิ.ย. 2014 เวลา 11:03am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] **ด่วนมาก**แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนเข้าฝึกอาชีพระยะสั้น กลุ่มส่งเสริม04 4 440 30 มิ.ย. 2014 เวลา 1:48pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] สำรวจอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV กลุ่มนิเทศ05 7 822 01 ก.ค. 2014 เวลา 11:01am
โดย วัดโพนทราย3152 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 กลุ่มนิเทศ05 1 591 27 มิ.ย. 2014 เวลา 11:32am
โดย เก่าปอแดง3143 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการเปิดประตูสู่อาเซียน กลุ่มนิเทศ05 2 663 27 มิ.ย. 2014 เวลา 11:41am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากพนักงานราชการประจำเดือนมิถุนายน 2557 กลุ่มการเงิน09 4 529 30 มิ.ย. 2014 เวลา 1:51pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2557 กลุ่มนิเทศ05 2 450 25 มิ.ย. 2014 เวลา 11:37am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รายชื่อผู้อบรมทำข้อสอบ PISA กลุ่มนิเทศ05 4 535 25 มิ.ย. 2014 เวลา 11:31am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ด่วนที่สุดเ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 กลุ่มส่งเสริม04 4 470 30 มิ.ย. 2014 เวลา 1:52pm
โดย ตะแบกวิทยา3063 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม กลุ่มบุคคล02 1 285 24 มิ.ย. 2014 เวลา 10:06pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุไผ่ กลุ่มบุคคล02 1 291 24 มิ.ย. 2014 เวลา 10:05pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งอนุมัติทุนการศึกษา EDF รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ( ๒๔ โรง) กลุ่มส่งเสริม04 4 504 27 มิ.ย. 2014 เวลา 10:45am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองหินโคน กลุ่มบุคคล02 1 471 24 มิ.ย. 2014 เวลา 10:00pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ , โรงเรียนวัดมกุฏไทยาราม กลุ่มบุคคล02 1 317 24 มิ.ย. 2014 เวลา 9:55pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มบุคคล02 2 311 25 มิ.ย. 2014 เวลา 11:03am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีไว้รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ปี 2557 กลุ่มบุคคล02 1 547 24 มิ.ย. 2014 เวลา 9:44pm
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เอกสารการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ตามหนังสือสพป.นม.3 ที่ศธ.04064/2109 ลว.24 มิ.ย.57 เรื่องแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 2 กลุ่มการเงิน09 2 522 24 มิ.ย. 2014 เวลา 4:13pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน บ้านหนองล้างช้าง บ้านเมืองปักฯ ปักธงชัยชุณหะวัณ บ้านสุขไพบูลย์ บ้านหนองตะเข้-หนองตูม บ้านระเริง บ้านโนนเหลื่อม กลุ่มอำนวยการ01 3 471 24 มิ.ย. 2014 เวลา 4:44pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
  << ย้อนกลับ หน้า ของ 657 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .6563 วินาที.