เรื่องปัจจุบันเรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือรายชื่อสมาชิก  ค้นหา หนังสือราชการค้นหา  ช่วยเหลือช่วยเหลือ
  ลงทะเบียนลงทะเบียน  เข้าระบบเข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ
 หน้าหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม
  /เรื่อง ผู้ส่ง ตอบ มุมมอง ตอบกลับหลังสุด
Important Topics
แจ้งประกาศ การจำหน่ายเสื้อ (โทนสีม่วง) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กลุ่มอำนวยการ01 7 497 23 ม.ค. 2015 เวลา 11:25am
โดย ซับเต่า3180 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ **ด่วนที่สุด**แจ้งจำหน่ายเหรียญ ร.๖ ค่ายลูกเสือเมืองยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มส่งเสริม04 5 216 23 ม.ค. 2015 เวลา 9:40am
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ประกาศสมัครคัดเลือกข้าราชการครูแล ะบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบุคคล02 2 910 20 ม.ค. 2015 เวลา 9:56am
โดย หนองรัง3025 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ กลุ่มส่งเสริม04 1 225 19 ม.ค. 2015 เวลา 12:02pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กลุ่มอำนวยการ01 1 252 17 ม.ค. 2015 เวลา 2:01pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ส่งบุคลากร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมอบรม กลุ่มบุคคล02 1 1009 15 ม.ค. 2015 เวลา 8:55am
โดย ซับก้านเหลือง3008 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ ประกาศนโยบายรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มส่งเสริม04 4 454 13 ม.ค. 2015 เวลา 3:57pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ.ร. กลุ่มบุคคล02 3 751 26 ธ.ค. 2014 เวลา 10:23am
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
แจ้งประกาศ การพัฒนาครูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยระบบ Obecittraining ออนไลน์ (สพฐ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) กลุ่มบุคคล02 3 3273 15 ธ.ค. 2014 เวลา 9:10am
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
ทะเบียนหนังสือ /เรื่อง
สุดยอด การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน ict07 2 332 21 ม.ค. 2015 เวลา 2:34pm
โดย พนาหนองหิน3024 ดูข้อความส่งหลังสุด
สุดยอด การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2557 ระดับชาติ กลุ่มบุคคล02 0 266 10 ม.ค. 2015 เวลา 2:20pm
โดย กลุ่มบุคคล02 ดูข้อความส่งหลังสุด
สุดยอด โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กลุ่มบุคคล02 3 1301 22 ธ.ค. 2014 เวลา 8:27am
โดย หนองโบสก์3016 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ประชาสัมพันธ์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มนิเทศ05 2 115 23 ม.ค. 2015 เวลา 4:26pm
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เปลี่ยนแปลงกำหนดการ การสอบแข่งขันทักษะการคิดคำนวณ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศ05 2 108 23 ม.ค. 2015 เวลา 4:21pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กลุ่มการเงิน09 0 57 23 ม.ค. 2015 เวลา 3:18pm
โดย กลุ่มการเงิน09 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง โครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กลุ่มการเงิน09 4 110 23 ม.ค. 2015 เวลา 4:39pm
โดย ป่าไม้อุทิศ3105 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามเพื่อการติดตามและประเมินผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริม04 3 86 23 ม.ค. 2015 เวลา 4:33pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" กลุ่มนิเทศ05 1 65 23 ม.ค. 2015 เวลา 4:39pm
โดย เมืองปัก3136 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] อนุมัติประมาณราคา งบประมาณ ปี 2558 งบดำเนินงานค่าติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา ครั้งที่ 4 กลุ่มนโยบาย03 0 141 23 ม.ค. 2015 เวลา 10:23am
โดย กลุ่มนโยบาย03 ดูข้อความส่งหลังสุด
เรื่องเด่น[ตัวเดิม] ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง กลุ่มส่งเสริม04 5 208 23 ม.ค. 2015 เวลา 2:37pm
โดย ซับสะเดา3030 ดูข้อความส่งหลังสุด
  หน้า ของ 564 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม
หนังสือ [ตัวเดิม] หนังสือ [ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม] เรื่องเด่น[ตัวเดิม]
หนังสือ [โพสต์ใหม]่ หนังสือ [โพสต์ใหม]่ เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่] เรื่องเด่น[โพสต์ใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ

Edit by Tm version 7.9


หน้านี้ .3584 วินาที.